UJIAN AKHIR SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2009-2010 Mata Pelajaran : SEJARAH Kelas : XI IPA Hari / Tanggal : Jum’at, 8 Januari 2010 Alokasi Waktu : 90 menit (07.00-08.30)

A. Pilihlah jawaban yang paling benar !

 1. Sebelum munculnya agama Hindu, terjadi perpaduan budaya antara budaya Arya dengan
  Dravida, dimana bangsa Dravida membawa budaya asli yang disebut budaya Lembah
  Sungai Indus. Budaya hasil pemikiran dan akulturasi bangsa Arya disebut dengan….
  a. Budaya Hindu
  b. Budaya Hindi
  c. Budaya Hinduisme
  d. Budaya India
  e. Budaya Arya
 2. Bangsa Arya terkenal dengan budayanya yang telah maju dibandingkan dengan bangsa
  Dravida. Bangsa Arya merangkum semua kehidupan kemasyarakatannya yang nantinya
  menjadi agama Hindu dalam sebuah kitab, yang disebut…..
  a. kitab Reg Weda
  b. kitab Sama Weda
  c. kitab Yajur Weda
  d. kitab Atharwa Weda
  e. kitab Brahmana

 3. Kebudayaan Hindu Budha masuk ke Indonesia dibawah oleh orang India dengan cara
  kolonialisasi atau penaklukan. Hal ini adalah pendapat dari….
  a. teori Arus Balik
  b. teori Waisya
  c. teori Ksatria
  d. teori Sudra
  e. teori Brahmana

 4. Kasta adalah sistem pelapisan masyarakat dalam agama Hindu. Kasta pertama dinamakan
  Kasta Brahmana karena hanya boleh diduduki oleh bangsa keturunan Brahmana yang
  bertugas menyiarkan agama. Tiga kasta teratas dalam agama Hindu disebut dengan….
  a. Trimurti
  b. Trikasta
  c. Triwangsa
  d. Tripitaka
  e. Trialagotrinogosari

 5. Masuknya kebudayaan Hindu-Budha mengakibatkan berubahnya tatanan pemerintahan di
  Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari….
  a. pergantian pemimpin Indonesia
  b. pemerintahan yang dipimpin oleh kasta Brahmana
  c. pemerintahan yang dipimpin oleh kepala suku
  d. pemerintahan yang dipimpin oleh raja
  e. pemerintahan yang demokratis

 6. Sriwijaya adalah Kerjaan bercorak Budha yang tumbuh pesat di Sumatera. Kehidupan
  ekonomi masyarakat kerajaan Sriwijaya sangat pesat dikarenakan oleh….
  a. sistem pertanian yang baik
  b. pembangunan pelabuhan-pelabuhan
  c. penaklukan daerah-daerah disekitar kerajaan
  d. runtuhnya kerajaan Fu-Nan
  e. keberhasilan menguasai perairan di selat Malaka

 7. Kerajaan Mataram Kuno mengalami keruntuhan karena beberapa sebab. Dibawah ini yang
  bukan sebab-sebab keruntuhan Kerajaan Mataram Kuno adalah….
  a. penyatuan dengan Dinasti Sanjaya
  b. terbunuhnya raja Sanjaya
  c. serangan kerajaan Sriwijaya
  d. perang saudara di dalam kerajaan
  e. krisis ekonomi di kerajaan

 8. Sebelum muncul kerajaan Majapahit maka ada sebuah kerajaan besar bernama Singosari.
  Dibawah ini yang bukan merupakan kebijakan politik dalam negeri Kerajaan Singosari
  adalah….
  a. mengangkat Banyak Wide menjadi bupati Sumenep
  b. memecat Mahapatih Ragantha yang menolak pendapat raja
  c. stabilitas daerah-daerah nusantara
  d. menumpas pemberontakan Bhayaraja
  e. mengangkat seorang kepala agama Budha

 9. Raja terkenal kerajaan Majapahit adalah Hayam Wuruk. Prestasi yang pantas dicatat ketika
  Raja Hayam Wuruk berkuasa di Majapahit adalah…
  a. penyatuan bumi Nusantara dibawah kekuasaan Majapahit
  b. memajukan perdagangan kerajaan
  c. menciptakan susunan pemerintah yang teratur
  d. mampu membentuk angkatan perang yang kuat
  e. menumpas pemberontakan

 10. Bukti masuknya agama Islam di Indonesia adalah dengan ditemukannya Kerajaan tertua
  yang menganut ajaran Islam. Kerajaan Islam tertua di Indonesia ialah ……….
  a. Kerajaan Aceh
  b. Kerajaan Demak
  c. Kerajaan Panjang
  d. Kerajaan Mataram Islam
  e. Kerajaan Samudra Pasai

 11. Aceh dikenal sebagai serambi Mekkah karena kehidupan masyarakatnya yang seperti di
  Mekkah. Sultan pertama yang memerintah sekaligus pendiri Kerajaan Aceh ialah ….
  a. Iskandar Muda
  b. Sultan Iskandar Tani
  c. Sultan Malik Al – Saleh
  d. Ali Mughyat Syah
  e. Jaka Tingkir

 12. Banyak tokoh yang berpendapat bahwa Islam berasal dari luar Indonesia, ada yang
  berpendapat dari Mesir, Arab, India dan sebagainya. Tokoh yang mengemukakan bahwa
  teori masuknya Islam ke Nusantara melalui Mesir dan Mekah adalah……….
  a. Husein Djajadiningrat
  b. Sucipto Wirjosuparto
  c. Hamka
  d. Snouck Hurgronye
  e. Moquette

 13. Dalam akulturasi antara budaya Islam dan budaya lokal Indonesia dapat kita dapat
  menjumpai istilah tasawuf. Disebut apakah orang yang ahli dalam tasawuf ………………
  a. Hambali
  b. Sufi
  c. Gozali
  d. Hanafi
  e. Maliki

 14. Banyak bukti yang dapat dijadikan acuan mengenai masuknya Islam di Nusantara. Dibawah
  ini yang bukan merupakan bukti – bukti awal masuknya Islam di Indonesia, adalah……..
  a. Adanya makam Sultan Malik Al Saleh
  b. Berita dari Ibnu Batutah
  c. Kompleks makam Islam di Tralaya, Trowulan
  d. Berita dari Mah Huan, Musafir Cina

e. Berita dari pedagang Persia
15. Budaya Indonesia telah banyak mendapatkan akulturasi dari budaya Islam dan Hindu
Budha. Di bawah ini bangunan yang menjulang tinggi berfungsi sebagai tempat untuk
menyerukan adzan disebut……
a. Kubah
b. Menara
c. Mimbar
d. Jirat
e. Cungkup

 1. Perhatikan soal berikut :
 2. Seni ukir
 3. Seni pertunjukan debus
 4. Seni patung
 5. Seni kaligrafi
 6. Seni pahat
  Berikut adalah cabang-cabang seni bangunan yang banyak di pengaruhi oleh seni budaya
  Islam adalah …
  a. 1, 2 dan 3
  b. 1, 3 dan 4
  c. 2, 4 dan 5
  d. 2 dan 4
  e. 3, 4 dan 5
 • Adanya dua kebudayaan atau budaya yang berbeda menyebabkan terjadinya interaksi
  budaya. Salah satu faktor yang memegang peran penting dalam proses interaksi adalah
  agama Islam hal ini terjadi karena …
  a Mengenal dan mengajarkan persamaan
  b Banyak dianut masyarakat
  c Ajarannya mudah di terapkan
  d Dibawa oleh orang asing
  e Ajarannya sederhana

 • Bangunan Masjid, keraton, dan kuburan di Indonesia umumnya memperlihatkan hasil
  perwujudan alkulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia pada zaman Megalitikum, yaitu
  a Kubur peti batu
  b Menhir
  c Sarkofagus
  d Dolmen
  e Punden berundak

 • 24.Imperialisme berasal dari bahasa Yunani yaitu Imperare yang artinya memerintah.
  Kedatangan bangsa asing ke Indonesia menjadi awal imperialisme di Indonesia karena…….
  a. bangsa asing menyiksa masyarakat Indonesia
  b. bangsa asing membangun Indonesia
  c. bangsa asing menjatuhkan bangsa Indonesia
  d. bangsa asing membunuh para raja di Indonesia
  e. bangsa asing di Indonesia ingin menguasai seluruh rempah-rempah

  25.Untuk mengatasi perebutan pasar
  rempah-rempah oleh para pedagang Belanda, maka
  dibuatlah sebuah kongsi dagang Belanda di Hindia-Belanda. Kongsi-kongsi perdagangan
  Belanda disatukan menjadi kongsi perdagangan VOC pada tahun…….
  a. 1601
  b. 1602
  c. 1603
  d. 1604
  e. 1605

  26.VOC didirikan untuk mengurangi perseteruan antara pedagang Belanda dalam menjalankan
  monopolinya di Indonesia. Gubernur VOC yang pertama adalah…….
  a. Jan Pieterzoon Con
  b. Jan Piter Zoon Coen
  c. Jan Tenan Nan Toh
  d. Jan Pieterzoon Coen
  e. Jan Peterpan

  27.Pada akhirnya VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda, karena mengalami kemunduran.
  Berikut ini adalah yang bukan faktor kemunduran VOC adalah………
  a. banyaknya korupsi di tubuh VOC
  b. beban utang VOC yang cukup besar
  c. banyaknya biaya perang dengan rakyat Indonesia yang ditanggung VOC
  d. kalahnya Belanda dengan pasukan Inggris
  e. jatuhnya negara Belanda ke tangan Perancis

  28.Pada masa pemerintahan Deandels, Indonesia membangun jalan Anyer – Panarukan yang
  memperkerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Kerja paksa tersebut disebut…….
  a. kerja paksa
  b. tanam paksa
  c. kerja romusha
  d. kerja keras
  e. kerja rodi

  29.Dalam upaya mengisi kekosongan kas belnad akibat membiayai perang, maka Van De
  Bosch mengeluarkan sebuah ide Cultuur Stelsel. Namun dalam perjalanannya Cultuur Stelsel
  yanbg dikenal dengan tanam paksa ini banyak mengalami penyimpangan. Berikut ini yang
  bukan merupakan penyimpangan dalam pelaksanaan Cultuur Stelsell dari aturan-aturan
  yang telah ditentukan adalah……
  a. keuntungan rakyat terlalu besar padahal aturannya rakyat harus tetap miskin
  b. rakyat harus menyediakan tanah sampai setengahnya, padahal aturannya hanya
  seperlimanya
  c. tanah yang seharusnya bebas pajak tetap dikenai pajak
  d. kegagalan panen yang yang dalam ketentuan ditanggung pemerintah kenyataannya
  tetap diatanggung oleh petani
  e. waktu tanam padi melebihi yang seharusnya

  30.Thomas S. Rafles merupakan orang Inggris pertama yang dihadirkan oleh pemerintah
  Inggris untuk memerintah di Indonesia. Dalam perjalanan pemerintahan yang dipimpinnya,
  banyak reformasi di bidang pertanahan, salah satunya tentang sistem sewa tanah.
  Pemerintah Inggris dikenal dengan kebijakan sewa tanah ketika berkuasa di Indonesia.
  Kebijakan tersebut dinamakan…….
  a. contingenten
  b. landren
  c. mendrenk
  d. contingen
  e. landrent

  1. Jepang diterima dengan baik pada awalnya oleh bangsa Indonesia karena telah diramalkan
   akan membawa perubahan pada nasib bangsa Indonesia. Jepang mengambil simpati bangsa
   Indonesia dengan jalan membuat berbagai macam organisasi. Oraganisasi militer yang
   anggotanya golongan muda Indonesia dan merupakan bentukan dari pemerintah Jepang
   adalah……..
   a. PETA
   b. Gerakan 3 A
   c. Heiho
   d. Fujinkai
   e. Jawa Hokokai

  32.Jepang menuju Indonesia setelah berhasil memenangkan perang Asia Timur Raya dan
  berkeinginan menjadi pemimpin Asia. Melalui slogannya, Jepang berkeinginan menjadi
  negara yang paling kuat di Asia. Salah satu slogan yang akhirnya menjadi sebuah gerakan di
  Indonesia yaitu Gerakan 3 A. Tujuan pendirian Gerakan 3 A adalah…….
  a. memperkuat militer Jepang
  b. melatih rakyat Indonesia untuk berperang
  c. mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
  d. menarik simpati dan dukungan rakyat agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur
  Raya
  e. mendidik rakyat Indonesia di bidang kemiliteran

  33.Banyak perlawanan di daerah yang menetang imperialisme dan kolonialisme yang
  dilakukan oleh bangsa barat kepada Indonesia. Namun seperti biasanya, perlawanan
  tersebut mampu diredam karena masih bersifat kedaerahan dan bersifat saparatisan. Dan
  nasib sial biasanya dialami oleh pemimpin pergerakan daerah yang tertangkap dan akan
  diasingkan. Tokoh perlawanan rakyat Maluku yaitu Sultan Jamaluddin pada tahun 1799
  ditangkap oleh VOC dan diasingkan ke negara……..
  a. Filipina
  b. Malaysia
  c. Vietnam
  d. Thailand
  e. Srilangka

  34.Demak menjadi kerajaan Islam pertama di pulau Jawa. Dalam sepak terjangnya di dalam
  perlawanan terhadap bangsa asing, Demak memiliki jasa besar yaitu melawan Portugis.
  Faktor utama penyerangan Demak terhadap Portugis di Malaka adalah…….
  a. adanya ancaman eksistensi kerajaan Demak di mata rakyat tanah Jawa
  b. sikap sewenang-wenang Portugis terhadap raja Demak
  c. penangkapan Sultan Trenggono oleh Portugis
  d. Portugis yang terus menguasai perdagangan rempah-rempah di Banten
  e. Banyak pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Portugis

  35.Tahun 1900-an dikenal sebagai masa muncunya gerakan nasionalisme di wilayah-wilayah
  yang menjadi sapi perahan bangsa penjajah. Salah satunya muncul gerakan nasionalisme
  India yang mengharuskan penggunaan produk buatan dalam negeri. Gerakan tersebut
  dicetuskan oleh bapak pendiri India, Mahatma Gandhi. Gerakan memakai produk dalam
  negeri, dikenal dengan istilah gerakan…….
  a. Swadesi
  b. Satyagraha
  c. Ahimsa
  d. Hartal
  e. Santini Ketan

  36.Sejak Karl Marx mencetuskan ide mengenai dialektika Materialisme, maka sosialisme
  berkembang pesat di Eropa. Sebagai bentuk komunal dari komunitas sosialis, muncullah
  gerakan politik komunis. Komunisme merupakan paham yang berkembang di Indonesia
  yang dipengaruhi oleh ajaran……..
  a. imperialisme
  b. marxisme
  c. sosialisme
  d. hinduisme
  e. budhisme

  37.Salah satu pendiri Indische Partij adalah Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli
  Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara banyak mengkritik kebijakan Belanda yang terus
  menyengsarakan rakyat Indonesia melalui tulisannya. Berkembangnya nasionalisme
  Indonesia juga tertulis dalam buku karangan Ki Hajar Dewantara yang berjudul…….
  a. Als Ik Een Nederlander West
  b. Ais Ikh En Nederland Was
  c. Aih Ike Ente Nederlander Awas Lo
  d. Als Ik Eens Nederlander Was
  e. Ah Augh Eh Uh Cuapek Dech

  38.Organiasi pergerakan nasional yang lebih radikal dan bersifat non kooperatif dengan
  pemerintah Belanda adalah Indische Partij. Indische Partij, organisasi pergerakan nasional
  pertama kali yang menuntut kemerdekaan dari penjajahan Belanda, didirikan pada
  tanggal…..
  a. 25 Oktober 1912
  b. 25 November 1912
  c. 26 Desember 1912
  d. 23 Desember 1912
  e. 25 Desember 1912

  39.Perseteruan antara tokoh pergerakan nasional sering kali terjadi hanya karena perbedaan
  pandangan ideologi. Pada tahun 1930 Dr. Soetomo merasa tidak puas dengan berdirinya
  Budi Utomo dan beliau kemudian mendirikan ……………
  a. Persatuan Indonesia
  b. Persatuan Rakyat Indonesia
  c. Persatuan Pemuda Indonesia
  d. Persatuan Bangsa Indoneia
  e. Persatuan Pelajar Indonesia

  40.Bangsa Indonesia menggugat pemerintah Belanda untuk diberikan hak dalam parlemen.
  Salah satu usul tokoh nasionalis waktu itu dituangka dalam sebuah petisi. Petisi yang isinya
  menuntut diselenggarakannya konferensi kerajaan Belanda antara wakil Indonesia dan
  Belanda disebut dengan……
  a. Petis e Sutarjo
  b. Petisi Sunaryo
  c. Petisi Sutardjo
  d. Petisi Supardjo
  e. Petis e wak Jo

  B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !

  1. Ceritakan dengan singkat dan disertai peta penunjuk mengenai munculnya agama Hindu
   di India mulai kedatangan bangsa Arya hingga terbentuk budaya Hinduisme ?

  2. Sebutkan ide Sukarno tentang rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI tanggal
   29 Mei -1 Juni 1945 !

  3. Munculnya nasionalisme Indonesia tidak lepas dari adanya Trias Van de Venter. Sebutkan
   isi dari Trias Van de Venter !

  4. Penjajah Inggris terkenal dengan sistem sewa tanahnya ketika menguasai Indonesia. Salah
   satu produk penjajahan Inggris di Indonesia adalah adanya Undang-Undang Agraria tahun

  5. Sebutkan tujuan pokok dari adanya Undang-undang Agraria tahun 1870 !

  6. Lengkapilah bagan dibawah ini !
   No Jenis Imperialisme Kuno Imperialisme Modern
   a Dari waktu terjadinya
   b Dari segi kepentingannya
   c Negara Pelopor

  Tinggalkan Balasan

  Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

  Logo WordPress.com

  You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

  Foto Google

  You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

  Gambar Twitter

  You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

  Foto Facebook

  You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

  Connecting to %s